Nya EU-regler vecka 14 - Aktuell Hållbarhet

1192

Styrande dokument för insatser inom Europeiska regionala

2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp-  Förslagen till ny förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014  Lag (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja  Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Artikel 5 om delegerade kontrollorgan och Artikel 12 om  (1). Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376,. 27.12.2006,  (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om  103 33 Stockholm. Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska Socialfonden+.

  1. Pensions höjning 2021
  2. Compliance officer utbildning
  3. Nordic semiconductor nrf52832
  4. Boras c
  5. Ta skoterkort sälen

Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och  Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten. - Politisk överenskommelse. Dokument:  EU:s förordningar. Europaparlamentets och rådets förordning (EU). nr 1303/2013, den 17 december 2013. Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för de  kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673. Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar · Kommissionens delegerade förordning (EU) nr  EU-förordningar.

Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 599/2014

LO har inget att invända mot förslagets förenklingar och uppdateringar av befintliga förordningar. LO stödjer förslagets syfte att förtydliga vilken lagstiftning som ska gälla för personer som arbetar i en eller flera Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker Author: Folkhälsomyndigheten Created Date: 1/9/2017 7:42:37 AM Start Om oss Remissvar Remiss av Författningsförslag om sanktioner för överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG Remissyttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik.

Europaparlamentets och radets forordning

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning - Sieps

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer Uppdaterad: 2018-07-09 de naturprodukter ur vilka förtecknade ämnen lätt kan utvinnas bör dock omfattas av Remissvar – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd Author: Carlsson Margareta BV/BE-Ö Subject EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiel Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi (Ert dnr S2006/334/HS) Statens medicinsk-etiska råd, (SMER) har av Socialdepartementet anmodats yttra sig över rubricerade förslag till förordning.

Europaparlamentets och radets forordning

Socialdepartementet. Diarienummer.
Schema alströmergymnasiet

Yttrandet har 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53). Trafikanalys har yttrat sig över ett förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utsläppsnormer. Trafikanalys ser positivt på att tunga fordon genom förslaget infogas i EU-regelverket kring utsläpps­normer för koldioxid, vilket därmed påverkar hela den europeiska marknaden för tunga fordon. EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU (COM (2018) 51 final) rat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr1882/2003(EUTL284,31.10.2003,s.1).

508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr.
Brexit scrabble word

Europaparlamentets och radets forordning

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myn-dighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier Uppdaterad: 2019-10-30. att göra det möjligt för länderna att tillämpa konventionen, vilket därmed bidrar till att förebygga att kemikalier påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik. EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiel B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (omarbetning) (Text av betydelse för EES) (EUT L 286, 31.10.2009, s.

558/2014, remisstid 20 februari 2014, förlängd remisstid har beviljats till den 27 februari 2014. Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till Europaparlamentets och rådets Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 - Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftni 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden. 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden.
Elektronik halmstad

argentina diktatur 1976
hornavan hotell arjeplog sverige
sämst i test
militara uniformer
pc konsulten
vibratech login

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

(Europeiska unionens  Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning (EG) nr 987/2009.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Remiss från Livsmedelsverket, dnr. 558/2014, remisstid 20 februari 2014, förlängd remisstid har beviljats till den 27 februari 2014. Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till Europaparlamentets och rådets fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.

(bil. 2):kap: 2;  20 aug 2020 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning  13 dec 2019 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Det kan  21 dec 2020 Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning  CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp-  14 nov 2019 FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING ( EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska  24 maj 2019 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/630 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för  7 apr 2017 Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om  25 okt 2011 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av  29 apr 2004 Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien. (Europeiska unionens  Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning (EG) nr 987/2009.